Chào các bạn,

Khi làm việc với SAP PI và các hệ thống Legacy, đôi khi chúng ta cần các interface giao tiếp dữ liệu tức thời giữa hệ thống SAP ERP và các hệ thống Legacy. Để thực hiện điều trên, chúng ta có thể dùng Webservice để chuyển đổi dữ liệu. Đây là mô hình chung của một hệ thống không phải SAP làm việc cùng hệ thống SAP ERP thông qua SAP PI.

Dear Reader,

There are some requirements from business, we need to send data or check data from legacy system to SAP ERP immediately. The best way to used is “synchronize”  concept via Web Service protocol. The diagram below to show you common data flow send from legacy system to SAP PI, SAP ERP via SOAP webservice protocol.

2016-10-07_154816

[SAP PI] – Inbound or Query via Web Service

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s