SAP.BASIS.USER MANAGEMENT.CREATE NEW ROLE


Xin chào,

Trong SAP, thì việc quản lý user và phân quyền đó là trách nhiệm của nhân viên BASIS và rất thường xuyên phải làm việc này.

Bài viết đơn giản bằng hình ảnh giới thiệu cách tạo Role và Assign role cho User:

Step1

Step2

Step3

Step4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s