[MSSQL]-TSQL-Tạo store procedure insert động bằng câu lệnh SQL


Chào các bạn,

Đối với các bạn phát triển phần mềm, mỗi khi tạo một table mới và dùng store procedure chúng ta thường phải code store procedure insert, update, delete bằng tay. Đoạn script bên dưới khi chạy sẽ tự động tạo script store insert, các bạn có thể copy câu script sinh ra và create store

Mình xin giới thiệu đoạn code tự động sinh ra câu lệnh TSQL để chúng ta đỡ tốn thời gian code. Câu lệnh còn đơn giản chưa lường trước được một số trường hợp, các bạn đóng góp thêm.

2015-04-24_170817

/*===================================================================================*/
/*tạo store procedure insert động*/
declare @tableName nvarchar(100) = ‘Roles’ /*Nhập tên table cần tạo store insert*/
/*===================================================================================*/
declare @sql nvarchar(max)=”
select object_id, name, column_id, user_type_id, max_length, ” as ‘TypeName’ into #table from sys.all_columns
where object_id =OBJECT_ID(@tableName)
set @sql=@sql+’create procedure [sp_’+ @tableName + ‘_Insert]’ + char(13)
declare @tempsql nvarchar(max)=”
select @tempsql=@tempsql + ‘@’+ b.name + ‘ ‘ + a.name +
case a.name
when ‘datetime’
then ‘,’ + char(13)
when ‘bigint’
then ‘,’ + char(13)
when ‘bit’
then ‘,’ + char(13)
when ‘date’
then ‘,’ + char(13)
when ‘float’
then ‘,’ + char(13)
when ‘image’
then ‘,’ + char(13)
when ‘int’
then ‘,’ + char(13)
when ‘ntext’
then ‘,’ + char(13)
when ‘real’
then ‘,’ + char(13)
when ‘smallint’
then ‘,’ + char(13)
when ‘text’
then ‘,’ + char(13)
when ‘uniqueidentifier’
then ‘,’ + char(13)
when ‘tinyint’
then ‘,’ + char(13)
when ‘smalldatetime’
then ‘,’ + char(13)
when ‘smallmoney’
then ‘,’ + char(13)
when ‘sql_variant’
then ‘,’ + char(13)
else
‘(‘ + CONVERT(nvarchar, b.max_length) +’),’ + char(13)
end from sys.types a join #table b on a.user_type_id=b.user_type_id
set @tempsql = SUBSTRING(@tempsql, 0, len(@tempsql)-1)+char(13)
set @sql= @sql + @tempsql+’as’ + char(13)
set @sql=@sql+’insert into [‘+ @tableName+’](‘
set @tempsql = ”
select @tempsql=@tempsql+'[‘+name+’],’ from #table
set @tempsql= RTRIM(LTRIM(@tempsql))
set @tempsql = SUBSTRING(@tempsql, 0, len(@tempsql))
set @sql=@sql+@tempsql + ‘)’ + char(13)
set @sql =@sql+’values(‘
set @tempsql=”
select @tempsql=@tempsql+’@’+name + ‘,’ from #table
set @tempsql = SUBSTRING(@tempsql, 0, len(@tempsql))
set @sql=@sql+@tempsql + ‘)’ + char(13)
print @sql
drop table #table

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s