Thiết lập Memory sử dụng cho Instance của SQL Server 2008,2012


Quản lý Memory Database Server như thế nào ?

Đối với dữ liệu và tầng xuất truy cập lớn, SQL sẽ cache vào memory server bạn để việc truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Tuy nhiên điều này cũng gây không ít phiền toái, dần dần SQL Instance sẽ ngốn hết RAM server của bạn, không còn tài nguyên để thực thi các ứng dụng khác và cả hệ điều hành.

Mặc định khi cài đặt SQL Server Instance Microsoft thiết lập cho phép Instance sử dụng tối đa dung lượng RAM có trên server của bạn. Chúng ta có thể thiết lập lại giới hạn maximum bộ nhớ mà SQL Instance có thể sự dụng để đảm bảo còn tài nguyên cho các ứng dụng khác và Windows OS.

Có hai cách thiết lập :
1 – Dùng TSQL cập nhật thông tin Memory vào hệ thống
EXEC sys.sp_configure N’show advanced options’, N’1′ RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
EXEC sys.sp_configure N’max server memory (MB)’, N’2048′
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
EXEC sys.sp_configure N’show advanced options’, N’0′ RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

2 – Dùng Tools có sẳn của Microsoft

10801657_627752034018553_6248242356815517980_n

1743715_627752037351886_3452652671050774587_n

One thought on “Thiết lập Memory sử dụng cho Instance của SQL Server 2008,2012

  1. Làm theo cách này cũng được nhưng khi đến giới hạn của nó mà bộ nhớ khong trả về thì việc truy vấn sẽ chậm hơn, và phần mềm chạy chậm lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s