Backup Database SQL Express theo lịch


Sử dụng Email trong Microsoft SQL Server rất quan trọng đối với người quản trị hệ thống CSDL. Nhờ Email có thể gửi thông tin tình trạng hệ thống và rất nhiều thông tin bổ ích khác.

Trong các phiên bản SQL 2000 trở về trước, khi muốn gửi mail từ hệ thống SQL ra ngoài đòi hỏi phải cài đặt Outlook và thiết lập Profile vào outlook, dựa vào đó SQL mới có thể làm việc với Email được.

Các phiên bản từ 2005 trở về sau Microsoft đã hỗ trợ thiết lập cấu hình profile ngay trên Instance của SQL. Ví dụ ở đây tôi làm trên SQL Server 2012. Database Mail chỉ hỗ trợ phiên bản >Express.

Bạn có thể sự dụng Mail Server Local, Deamon, Microsoft Exchange, Gmail, Hotmail miễn cấu hình đúng thông tin Mail Server thì Database Mail sẽ hoạt động.

Sau khi thiết lập như các hình bên dưới xong, các bạn có thể test mail bằng TSQL :

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
@recipients = ‘dangvinhcuong@live.com’,
@body = ‘Test Send mail by Database Mail’,
@subject = N’Test Send mail by Database Mail’ ;

Các bạn có thể tham khảo Database Mail ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s