Thiết lập SQL Server từ Windows Authentication Mode thành Mixed Mode


Thiết lập SQL Server từ Windows Authentication Mode thành Mixed Mode

Như chúng ta đã biết, khi cài đặt Microsoft SQL Server và không có tùy chỉnh trong quá trình cài đặt, SQL sẽ dùng cơ chế mặc định để kết nối vào Server là Windows Authentication mode. Vì lý do bảo mật cũng như tiện lợi trong quá trình sử dụng client kết nối vào Database, chúng ta chuyển qua thành chế độ Mixed Mode.

 

Đầu tiên đăng nhập vào SQL Server với chế độ Windows Authentication Mode

01

 

 

Chọn Server và chọn properties

 

02

 

 

Chuyển chế độ “Windows Authentication Mode” thành “SQL Server and Windows Authentication Mode

08

 

 

Vào phần Security, chọn login, User SA, chọn properties

04

 

Thiết lập mật khẩu cho User SA

05

 

 

Vào phần Status và Enable User Này lên

06

 

 

Restart lại Service của SQL

07

10 thoughts on “Thiết lập SQL Server từ Windows Authentication Mode thành Mixed Mode

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s