Thiết lập cấu hình cho phép truy cập SQL Server từ máy trạm


Khi cài đặt Microsoft SQL server chúng ta không thể kết nối với database từ máy trạm. Để cho phép việc truy xuất từ máy trạm chúng ta sử dụng công cụ SQL Server Configuration Manager

Chọn “SQL Server Network Configuration”

Double Click vào TCP/IP và Named Pipes sau đó Enable hai dịch vụ này

Sau khi cấu hình hoàn tất, restart lại Database

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s