Thêm số thứ tự trong TDBGrid


Đôi khi chúng ta muốn thể hiện số thứ tự của các dòng trên TDBGrid, tuy nhiên hiện tại TDBGrid trên tất cả các phiên bản của Delphi chưa cho phép chúng ta thực hiện điều này.

Chúng ta có thể thực hiện việc vẽ riêng Column này trên DBGrid bằng tay

Trên DBGrid thêm một có Caption là STT

Tiếp theo trong Event DrawColumnCell thêm dòng

procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;   DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);

begin   if DataSource1.DataSet.RecNo > 0 then

begin     if Column.Title.Caption = ‘STT’ then

DBGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Left + 2, Rect.Top, IntToStr(DataSource1.DataSet.RecNo));

end;

end;

 

Và kết quả như sau:

Chúc các bạn thành công 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s