Gửi Mail SMTP trong Delphi bằng IdSMTP


Thư viện Indy đồ sộ được tích hợp sẵng trong bộ lập trình Delphi từ phiên bản Delphi 7 trở về sau. Dựa trên bộ thư viện này việc gừi mail thông qua SMTP cực kỳ đơn giản và hiệu quả.

Tôi xin giới thiệu một dòng Code ngắn mô tả việc gửi mail thông qua IdSMTP

 

 

Uses

IdSMTPBase, IdSMTP,IdMessage, IdEMailAddress,IdMessageClient

 

procedure SendMail();

var

msg: TIdMessage;

recipients: TIdEMailAddressList;

begin

try

msg := TIdMessage.Create(nil);

recipients := TIdEMailAddressList.Create(nil);

try

IdSMTP1.Host := edtMailServer.Text;

IdSMTP1.Username := edtUser.Text;

IdSMTP1.Password := edtPassword.Text;

IdSMTP1.Port := StrToInt(edtPort.Text);

msg.Sender.Address := edtSender.Text;

msg.Subject := edtSubject.Text;

recipients.EMailAddresses := mmoRecepient.Text;

msg.Recipients.AddItems(recipients);

msg.Body.Append(mmoBody.Text + chr(13));

IdSMTP1.Connect;

IdSMTP1.Send(msg);

IdSMTP1.Disconnect(false);

finally

msg.Free;

recipients.Free;

end;

except

on ex: Exception do mmoLog.Lines.Add(ex.Message);

end;

 

end;

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s