File INI trong lập trình Delphi


Như chúng ta đã biết, dạng tập tin lưu thông tin cấu hình chương trình được sử dụng rất rộng rãi trước khi XML ra đời đó là *.INI.

Với tôi vẫn trung thành với dạng tập tin lưu trữ cấu hình này hơn là *.XML. Với Delphi thật đơn giản để thao tác với loại tập tin này thông quan Unit IniFiles, với Delphi XE hoặc XE2 trở lên thì sử dụng System.IniFiles

Một tập tin *.INI được chia làm 2 phần:

Ví dụ tập tin *.INI

[Cấu hình máy chủ]

Server = .

 Database  = MS

  • Phần nằm trong dâu [] gọi là Session
  • Phần nằm ngoài gọi là Ident

vậy tôi có hàm lưu thông tin vào file *.INI như sau:

Procedure WriteSettingIni(session, ident, value: string);

var

appINI : TIniFile;

begin

try

appINI := TIniFile.Create(ChangeFileExt(Application.ExeName,’.ini’)) ;

try

appINI.WriteString(session,ident, value);

finally

appIni.Free;

end;

except

on ex: Exception do

ShowMessage(ex.Message);

end;

end;

Tương tự tôi có hàm đọc file *.ini như sau

Procedure ReadSettingIni(session, ident: string; var Value: string); var    appINI : TIniFile;    LastUser : string;    LastDate : TDateTime;  begin    appINI := TIniFile.Create(ChangeFileExt(Application.ExeName,’.ini’)) ;    try      Value :=  appINI.ReadString(session,ident,”);    finally      appINI.Free;    end; end;

 

Chúc các bạn thành công và vui vẻ với file *.ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s