Danh mục website thư viện mã nguồn và lập trình Pascal/Delphi


  1. http://www.delphibasics.co.uk/ -> web site học lập trình Delphi căn bản và dễ hiểu nhất.
  2. http://delphi.about.com
  3. http://www.delphifans.com/ (chú ý website tiếng Trung Quốc)
  4. http://www.embarcadero.com/ -> Website chính thức của hãng Borland trước kia
  5. http://symmetrica.net/newac/ -> Bộ component trùm cho lập trình xử lý audio (Open source).
  6. http://www.delphipages.com/ -> Forum delphi
  7. http://www.torry.net/ -> Chuyên Component, Freeware, Shareware, Licences….
  8. www.devexpress.com/ -> Trùm component của Delphi, Borland C, .NET
  9. http://www.componentone.com/ -> Chuyên component cho Delphi và .NET
  10. http://www.indyproject.org/index.en.aspx -> Bộ component miễn phí và rất mạnh mẽ trong việc lập trình mạng (TCP/IP, UDP, Pop3, ….)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s