Tạo file xem cấu hình hệ điều hành Windows

Đôi lúc chúng ta cần xem cấu hình phần mềm cũng như phần cứng của hệ điều hành Windows mà chúng ta đang xài một cách tổng quan và đầy đủ nhất. Ngoài một số công cụ của các hãng thứ ba phát triển để hỗ trợ việc này. Tuy nhiên tôi xin giới thiệu một thủ thuật nhỏ để xem và tìm tất cả mọi thông tin của hệ thống mà không cần bất cứ công cụ nào.

Tạo một tập tin bất kỳ có đuôi mở rộng là .txt, hoặc ….. bất kỳ

Đổi tên tập tin này thành xxxx.nfo

vậy là chúng ta có file xem cấu hình toàn hệ thống.

C# và Postgres SQL database

Hiện nay công nghệ .NET hầu như đã cung cấp cho chúng ta nhiều driver để kết nối đến nhiều loại Database khác nhau, từ Oracle, SQL Server, Access… Trong số đó có một Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở và được sử dụng khá nhiều nhưng .NET quên support đó là Postgres SQL Database. May thay đã có cộng đồng mã nguồn mở phát triển driver và hỗ trợ
1 – Trước tiên download Postgres Database tại đây :
2 – Download database Driver tại đây
3 – Sau khi xả nén thư viện NPSQL chúng ta sẽ thấy tập tin “Npgsql.dll”
4 – Tạo project mới trên VS2k5, VS2k8, VS2010
add reference “Npgsql.dl” vào project
và thêm vài thao tác cơ bản như làm việc trên MSSQL server
using Npgsql;
NpgsqlConnection con;
string connectionString =
“Server=localhost;” +
“Database=northwind;” +
“User ID=postgres;” +
“Password=yourpassword”;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
con = new NpgsqlConnection(connectionString);
try
{
con.Open();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter();
NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(“select * from table_name”);
da.SelectCommand = cmd;
cmd.Connection = con;
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, “table”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
}

Hiện nay công nghệ .NET hầu như đã cung cấp cho chúng ta nhiều driver để kết nối đến nhiều loại Database khác nhau, từ Oracle, SQL Server, Access… Trong số đó có một Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở và được sử dụng khá nhiều nhưng .NET quên support đó là Postgres SQL Database. May thay đã có cộng đồng mã nguồn mở phát triển driver và hỗ trợ
http://npgsql.projects.postgresql.org/index.html
1 – Trước tiên download Postgres Database tại đây :  http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows
2 – Download database Driver tại đây   http://pgfoundry.org/frs/?group_id=1000140
3 – Sau khi xả nén thư viện NPSQL chúng ta sẽ thấy tập tin “Npgsql.dll”
4 – Tạo project mới trên VS2k5, VS2k8, VS2010   add reference “Npgsql.dl” vào project
và thêm vài thao tác cơ bản như làm việc trên MSSQL server
using Npgsql;      NpgsqlConnection con;        string connectionString =            “Server=localhost;” +            “Database=northwind;” +            “User ID=postgres;” +            “Password=yourpassword”;        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)        {            con = new NpgsqlConnection(connectionString);            try            {                con.Open();            }            catch (Exception ex)            {                MessageBox.Show(ex.Message);            }        }
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)        {            NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter();            NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(“select * from table_name”);             da.SelectCommand = cmd;            cmd.Connection = con;            DataSet ds = new DataSet();             da.Fill(ds, “table”);            dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];        }